Forretningsbetingelser

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, gælder nærværende forretningsbetingelser for enhver sag, som advokatfirmaet varetager.

Advokatfirmaet udøver advokatvirksomhed i overensstemmelse med de advokatetiske regler og retsplejelovens regler om advokater.

Modtagelse af sagen

Ved modtagelsen af sagen undersøger advokatfirmaet, at der ikke foreligger en interessekonflikt eller inhabilitet ved varetagelse af sagen. Såfremt vi konstaterer, at der foreligger en interessekonflikt eller inhabilitet, bistår vi med henvisning til anden advokat.

Som advokatvirksomhed er advokatfirmaet omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge, hvilket betyder, at vi er forpligtet til at indhente identitetsoplysninger på vores klienter og opbevare disse.

Honorar – straffesager

Det arbejde, din forsvarer udfører, vil skulle honoreres. Det er retten, der senest i forbindelse med sagens afslutning fastsætter størrelsen af dette honorar.

Såfremt du dømmes – helt eller delvis i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand – af retten, kan du blive pålagt at skulle betale forsvarersalæret. Dette afregnes efter domstolenes vejledende satser i straffesager beregnet ud fra forsvarerens tidsforbrug i sagen.

Domstolenes salærtakster kan finde her http://www.lffa.dk/Files//Files/Nye-takster-pr-1-juli-2017.pdf.

Salærtaksten er i øjeblikket 1.690 kr. + moms pr. time, hvilket er 2.112,50 kr. inkl. moms.
Salæret afholdes i første omgang af statskassen.

Hvis du findes skyldig, bliver salæret efterfølgende opkrævet helt eller delvist hos dig af staten.

Salærsatserne er de samme, uanset hvilken advokat der er beskikket. Der kan om størrelse af disse og retningslinjer herfor henvises til afsnittet om vejledende salærtakster på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.

Du er meget velkommen til at spørge på vores kontor, hvis der er noget, du gerne vil have, at vi skal forklare nærmere.

Honorar – øvrige sager

Ved varetagelse af en sag er advokatfirmaet forpligtet til at informere om anslået honorar, herunder timesatsen for opgaven. Vores honorar fastsættes på grundlag af den til sagen medgåede tid, sagens kompleksitet, sagens økonomiske værdi og det med sagen forbundne ansvar og opnåede resultat.

Sagsrelaterede omkostninger og udlæg betales løbende af klienten under sagen. Klienten kan afkræves et a conto honorar. A conto honorar og sagsrelaterede omkostninger er klientmidler og behandles i overensstemmelse hermed.

Alle midler, som vores klienter betror os, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti og bliver indsat på en særskilt klientkonto.

Advokatfirmaets klientkonto er i Danske Bank, reg.nr. 4180, konto nr. 4110 526 784

IBAN NR. DK4930004110526784

Advokatfirmaets cvr.nr. 34 60 35 45.

Tavshedspligt

Alle medarbejdere i advokatfirmaet er pålagt tavshedspligt uden tidsbegrænsning. Enhver oplysning, advokatfirmaet modtager i forbindelse med sagen, behandles som fortrolige oplysninger.

Ansvar

Advokatfirmaet har en lovpligtig ansvarsforsikring hos Codan Forsikring.

Advokatfirmaets rådgivning er målrettet til den konkrete sag, og advokatfirmaet påtager sig intet ansvar, hvis rådgivningen anvendes til andet formål uden advokatfirmaets udtrykkelige accept. Advokatfirmaet er alene ansvarlig over for klienten og alene for den rådgivning, der er ydet i forbindelse med den konkrete sag.

Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for indirekte tab som f.eks. driftstab, mistet fortjeneste og goodwill.

Forsikringens maksimum er kr. 40.000.000,- omfattende samtlige advokater i overensstemmelse med advokatfirmaets ansvarsforsikring.

Opbevaring af sagen og ophavsrettigheder

Advokatfirmaet opbevarer alle dokumenter i mindst 5 år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilhørende klienten udleveres ved sagens afslutning.

Klienten har ret til at anvende det konkrete skriftlige materiale, som advokatfirmaet udarbejder i forbindelse med sagen, men advokatfirmaet bibeholder ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

Medlemskab af Advokatsamfundet

Advokatfirmaet er medlem af Advokatsamfundet, og alle advokater er beskikkede af det danske justitsministerium.

Advokatfirmaet er underlagt Advokatrådets generelle regler om klager.