Den 6. april 2009

Nyhedsbrev april 2009

 

Kære bestyrelse,

 

Offentlig støtte til byggesager

Idet jeg henviser til tidligere nyhedsbrev, hvor jeg omtalte, at det som en del af skattereformen blev aftalt, at der afsættes en pulje til økonomisk støtte til vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, kan det nu konstateres, at resultatet af de politiske forhandlinger desværre er mundet ud i, at andelsbolig- og ejerforeninger ikke kan ansøge om støtte. Den enkelte andelshaver eller ejerlejlighedsejer kan søge tilskud til arbejder indenfor boligen.

 

Resultatet af de politiske forhandlinger er selvfølgelig ærgerligt for de foreninger, der har planlagt at gennemføre arbejder på ejendommen, men på den anden side er de foreninger, der nu gennemfører byggesager begunstiget, dels af en lav rente – der ser ud til fortsat at være på vej ned – og håndværkerpriser, der ligger væsentligt lavere end for blot et ½-1 år siden. Disse forhold har i virkeligheden større økonomisk værdi for foreningerne end det relativt beskedne offentlige tilskud, der i givet fald ville have været muligt at få.

 

Energimærkning

Jeg har i et tidligere nyhedsbrev orienteret om, at det er et lovkrav, at andelsbolig- og ejerforeninger pr. 1. juli 2009 skal have udarbejdet energimærkning på ejendommen.

 

Det er nu blevet præciseret, at for andelsbolig- og ejerforeninger med et etageareal på under 1000 m², er det ikke et generelt krav, at der skal udarbejdes energimærkning, men energimærkningen skal foreligge ved salg af en ejerlejlighed eller ved overdragelse af en andelslejlighed.
Da det formentlig ikke er realistisk, at den enkelte mindre forening tidsmæssigt har mulighed for at få udarbejdet energimærkning i forbindelse med et konkret salg af en ejerlejlighed eller andelslejlighed, er den praktiske hovedregel således fortsat den, at også de mindre foreninger på under 1000 m² etageareal, skal have udarbejdet energimærkning på ejendommen. Jeg præciserer i den forbindelse, at det er belagt med bødeansvar for boligforeningen/bestyrelsen, hvis reglerne ikke overholdes, ligesom en køber af en andelsbolig eller ejerlejlighed i givet fald kan få udarbejdet energimærkning på foreningens regning.

 

Jeg skal endvidere præcisere, at såfremt foreningen allerede har energimærkning efter de gamle regler, at denne er gyldig i en 5-årig periode fra udarbejdelsen af energimærkningen. Der skal således først ved udløbet af 5-års perioden udarbejdes energimærkning efter de nye regler.

 

Som en service kan vi tilbyde at indhente tilbud på foreningens vegne, som jeg også har nævnt i et tidligere nyhedsbrev.

 

Nødlidende entreprenører m.v.

Der er fortsat mange foreninger, der kommer i økonomisk klemme, fordi håndværkere, entreprenører m.v. som følge af finanskrisen går i betalingsstandsning og konkurs. Der skal derfor atter lyde en advarsel om, at foreningerne er varsomme og således f.eks. først udbetaler penge, når arbejdet er udført. Vi har i administrationen en liste over entreprenører, ingeniører og andre relevante firmaer, der beskæftiger sig med andelsbolig- og ejerforeninger, som vi har gode erfaringer med. Såfremt I ønsker at få oplyst en henvisning, skal jeg venligst bede bestyrelsen kontakte den daglige administrator.

 


Med venlig hilsen


Martin Leth Hansen